FOLLOW US:

Stay connected with us
around the nation »


NMFS TTVP Dolphin-Safe Captain's Training Course - Vietnamese

Tuna Tracking and Verification Program

FAQ

Contact TTVP

Links


Overview

International
Organizations

TTV Program

Dolphin-Safe
Certification

Verification
Components

ATTENTION: On December 15, 2017, all Dolphin-Safe Tuna Tracking & Verification Program web pages will be migrated to:

https://www.fisheries.noaa.gov/dolphin-safe

Sau đây là các liên kết Internet đến khóa đào tạo an toàn cá heo dành cho thuyền trưởng của Chương trình Theo dõi và Kiểm tra Cá ngừ của Cơ quan Dịch vụ Thủy sản Quốc gia Hoa Kỳ (National Marine Fisheries Service) và đến mẫu báo cáo của Thuyền trưởng mới. Các yêu cầu này áp dụng cho các chuyến đi đánh cá bắt đầu vào hoặc sau ngày 21 tháng 5 năm 2016. Các yêu cầu mới này không áp dụng cho các tàu dùng lưới vây lớn đánh cá ở vùng nhiệt đới phía Đông Thái Bình Dương có trọng tải hơn 400 tấn thiếu (362,8 tấn).

Below are Internet links to the National Marine Fisheries Service Tuna Tracking and Verification Program's dolphin-safe captain's training course and to the new Captain's statement template. These apply to fishing trips that begin on or after May 21, 2016. These new requirements do not apply to large purse seine vessels fishing in the eastern tropical Pacific Ocean which have a carrying capacity of more than 400 short tons (362.8 mt).

Updated: April 20, 2016